10.12.2022

Кадрдык саясат

“КЭЭБ” ААКнын кадрдык саясаты Коомдун бүткл башкаруучулук ишмерлигинин жана өндүрүштүк саясатынын курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын максаты – тилектеш адамдардын ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, жогорку өнүккөн жана жогорку өндүрүмдүү командасын түзүү болуп саналат.

Адамдык капитал – өтө маанилүү ресурс болуп саналат, Коомдун алдында турган стратегиялык милдеттерди аткаруунун майнаптуулугу адам капиталына байланыштуу болот. “КЭЭБ” ААКтын кадрдык саясатынын негизги милдеттеринин бири – кадрларды тандоонун жана дайындоонун бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат, муну менен адам ресурстарына болгон суроо-талапты эффективдүү пландаштырууга жана керектүү билими, тажрыйбасы, иштиктүү жана өздүк мыкты сапаттарга ээ адистерди убагында тандоого мүмкүнчүлүк түзүлөт.

“КЭЭБ” ААКтын кадрдык саясатынын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

 1. Коомдун түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү кадрдык курамды оптималдаштыруу жана турукташтыруу.

Коомдо бош иш орундарына ачык конкурс өткөрүү менен тандап алуу принциби киргизилген, мында конкурска катышуучу бардык талапкерлердин мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги, ошондой эле талапкерлердин жөндөмдүүлүктөрүн  объективдүү баалоо каралат. Талапкерлерге коюлган талаптардын тизмегине: сапаттуулук, кесипкөйлүк, жоопкерчиликтүүлүк, демилгечилик, активдүүлүк, максатка умтулуу жана өзүн өзү өнүктүрүү сапаттары кирет. Жаңы кызматкерлерди кызмат орундарына өз убагында жана эффективдүү киргизүү – аларды көнүктүрүү жана аларга насаатчылык кылуу системасынын алкагында жүргүзүлөт.

Жаңы кызматкерлерди издөө, тандоо жана кабыл алуу иши Коомдун ички ченемдик документи – “КЭЭБ” ААКнын бош иш орундарын ээлөөгө талапкерлерди тандоо боюнча жобосу менен таризделет.

Коомдун бош позицияларын толуктоо төмөнкү жолдор менен ишке ашырылат:

 • мекеме ичинде жумушчуларды которуу (ротация),
 • ачык-айкын конкурсту өткөрүү
 • электрэнергетика тармагындагы ишканалардан жумушчуларды сырттан которуу.
 1. Коомдун кызматкерлерин өбөлгөлөөнүн эффективдүү системасын түзүү.

Кызматкерлерди өбөлгөлөөнүн кандай болбосун ыкмаларынын негизги милдеттери кызматкерлердин эсебинен компаниянын ишинин жалпы эффективдүүлүгүн жогорулатууболуп саналат. Колдоого алынган жана кызыкдар кызматкерлер жогорку майнаптуу эмгекти көрсөтө алышат.

“КЭЭБ” ААКсында материалдык жана социалдык өбөлгөлөр каралган, алар “КЭЭБ” ААКнын жумушчуларына эмгегин төлөө жөнүндө жобо менен регламенттелет.

Кызматкерлерди материалдык сыйлоо – кызматтык маяна түрүндөгү туруктуу кепилденген эмгек акыдан жана кызматкердин өзүнүн ишинин натыйжалуулугунун функциясы болуп эсептелген өзгөрүлүүчү бөлүгүнөн турат.

Коомдун социалдык өбөлгөлөөсүнүн негизги багыттары:

 • жумушчулардын саламаттыгын сактоо, оорулардын алдын алуу жана медициналык тейлөө менен камсыздоо;
 • Коомдун ички документтеринде каралган, жумушчуларды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн оор турмуш кырдаалдарында материалдык жактан колдоо;
 • Юбилейлик даталарга жана кесиптик майрамдарга байланыштуу сыйлоолор;
 • Энергетиктердин маданий мурастарын жана салттарын сактоо;
 • Коомдун эмгек жамаатында дене тарбияны жана спортту өнүктүрүүгө көмөк көрөтүү.

  3. Коомдо уюштуруучулук тартипти түзүү жана сактоо, кызматкерлердин милдеттерин аткаруучулугун, жоопкерчилигин күчтөндүрүү, эмгек жана өндүрүштүк тартипти бекемдөө

Компаниянын стратегиялык максаттарына жетүүнүн маанилүү шарты болуп  – бардык кызматкерлер тарабынан өз кызматтык милдеттерин милдеттүү аткаруусу, эмгек жана өндүрүштүк тартипти кынтыксыз сактоосу, жетекчилердин кол алдындагыларга болгон талабы, кол алдындагылардын буйруктарды, көрсөтмөлөрдү, иш боюнча тапшырмаларды милдеттүү түрдө аткаруусу саналат. 

Коомдо иш убактысын рационалдуу пайдаланууга, иштин жогорку сапаттуулугуна, өндүрүмдүүлүктү жана эмгектин майнаптуулугун жогорулатууга,  иштеги жана аткаруучулук тартипти бекемдөөгө өбөлгө болуучу эмгек мамилелерин жөнгө салуу иши Коомдун кызматкерлердин иш-милдеттерин аныктоо боюнча ички ченемдик документтери менен жана “КЭЭБ” ААКнын ички эмгек тартибинин эрежелери менен регламенттелет.

 1. Кызматкерлерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу системасын түзүү жана өнүктүрүү.

Коомдун кызматкерлерин окутуу жана өздүк кесиптик өнүктүрүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр берилет. Квалификациялуу адистер жана башкаруучулар – Коомдун атаандаштыкка жарамдуулук артыкчылыгын камсыздоочу негизги фактор болуп эсептелет. “КЭЭБ” ААК кызматкерлерди окутуу ишин – Коомду өнүктүрүүнүн орчундуу каражаты катары карайт.

Жетекчилик Коомдо ордун алмаштыруучулук жана насаатчылык системасын өнүктүрүүнү колдойт, тажрыйбалуу кызматкерлер өздөрүнүн кесиптик билимдерин жана көндүмдөрүн жаш адистерге үйрөтүшөт, ошол эле учурда заманбап уюмда күндөлүк иш үчүн керектүү болгон жаңы технологияларды өздөштүрүү менен алектенишет.

 1. Башкаруучулук дараметти түзүү

Коомдун стратегиялык максаттарынын бири – өздүк кадрдык ресурстарынын эсебинен орто жана жогорку менеджменттин бош орундарын толуктоо үчүн, жетиштүү башкаруучулук дараметти түзүү болуп саналат. Бул үчүн Коом кадрдык резервди түзүү жана даярдоо боюнча узак мөөнөттүү программаны жүзөгө ашырат.

Кадрлар резерви – жетекчилик кызматка дайындоо үчүн керектүү билимдерди жана көндүмдөрдү алууга багытталган системалуу максаттуу даярдык үчүн резервдер тизмесине квалификациялык тандоодон өткөн жана киргизилген кызматкерлер.

Коомдун ишмерлигинин үзгүлтүксүздүгүн жана ордун алмашуучулугун камсыздоодо негизги критерий болуп – жетекчилик жана башкаруучулук позицияларга кадрлар резервинин болушу септелет, аны түзүү “КЭЭБ” ААКысында жетекчилик кызматтарга кадрлар резерви менен иштөө жөнүндө жобо менен регламенттелет.

 1. Жаш адистер менен иштөө

Жумушчулар менен иштөөчү HR-менеджер түзүмү жаш адистер, стажерлор, практиканттар менен иштөө программасын активдүү жүзөгө ашырууда. Өндүрүшкө жаш адистерди тартуу – Коом үчүн маанилүү шарт.

Окуу жайлары менен иштешүү – студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү өндүрүшкө жана диплом алдындагы практикага тартууга өбөлгө түзөт.

Окууну ийгиликтүү аяктаган жана практика өтүүдө өзүн мыкты көрсөтө алган бүтүрүүчүлөрдү Коом андан ары ишке орноштуруу жана жемиштүү иштешүү үчүн күтүп алат.

 1. Коомдун корпоративдик маданиятын түзүү жана чыңдоо.

Коомдо корпоративдик маданиятты чыңдоо – Коомдун кызматкерлеринде биримдүүлүк, Коомго таандыктуулук, иштеги ишенимдүүлүк сезимдерин калыптандырууга максатталган иш-чаралар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын ичинде жана андан тышкары оң имиджин түзүү – эмгек жамаатта корпоративдүүлүктү жана жагымдуу социалдык-психологиялык жагдайды түзүүгө жана үгүттөөгө өбөлгө түзөт.